Juridische informatie en privacybeleid
Gebruiksvoorwaarden website
www.ocmw.holsbeek.be

1. Algemeen

Deze website werd gecreëerd door het autonoom provinciebedrijf Vera, Vaartdijk 3 / 001, 3018 Leuven-Wijgmaal en wordt beheerd door OCMW Holsbeek, Dreef 1, 3220 Holsbeek.

De website en de informatie die zich erop bevindt, mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden.
Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

OCMW Holsbeek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website.
OCMW Holsbeek is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

2. Beheer van informatie

OCMW Holsbeek levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is.
OCMW Holsbeek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website.

Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert OCMW Holsbeek zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht.  Wij nodigen u dan ook uit om al uw opmerkingen door te geven aan het OCMW van Holsbeek (e-mail: info@ocmw.holsbeek.be).

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het OCMW van Holsbeek aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

De publicatie van officiële teksten heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst heeft deze laatste steeds voorrang.

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wenst u informatie (teksten, beelden, ...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan dient u eerst een schriftelijke aanvraag te richten aan het OCMW-bestuur van Holsbeek, t.a.v. mevrouw de voorzitter, Inge Claes.

OCMW Holsbeek en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites beheerd door derden

OCMW Holsbeek plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer.

OCMW Holsbeek geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Een link naar een andere website betekent niet noodzakelijk dat het OCMW van Holsbeek samenwerkingsverbanden heeft afgesloten of dat het OCMW van Holsbeek de informatie op de website van derden goedkeurt.

OCMW Holsbeek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het OCMW van Holsbeek zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden aan het OCMW van Holsbeek (e-mail: info@ocmw.holsbeek.be).

Het OCMW van Holsbeek behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

5. Persoonsgegevens

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2018 heeft u de volgende rechten:

  • Recht tot inzage van uw persoonsgegevens
  • Recht tot verbetering van uw persoonsgegevens
  • Recht tot wissen van uw persoonsgegevens, tenzijj door de wet verplicht

De toestemming van de verwerking is soms verplicht om de service te kunnen verlenen.
Wanneer de verplichte toestemming ingetrokken wordt, heeft dit tot gevolg dat de dienstverlening niet meer kan verstrekt worden.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens tenzij dit door de wetgeving verplicht is.  Voor meer info, kan u zich wenden tot het mailadres info@ocmw.holsbeek.be .

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

6. Niet-toegestaan gebruik van de website


De gebruiker verbindt er zich onder meer toe:

- de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
- geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
- de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer , doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
- de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt  tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

OCMW Holsbeek behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

7. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd.

8. Contactgegevens

OCMW Holsbeek
Dreef 1
3220 Holsbeek
Tel: 016-31 42 70
Fax: 016-31 42 80
E-mail: info@ocmw.holsbeek.be

 Ondernemingsnummer: 212.220.063

>> Raadpleeg hier onze uitgebreide privacyverklaring.Copyright © 2009 VERA Privacybeleid & Gebruiksvoorwaarden Sitemap